సందర్భంలో నేను Google ఫోటోలు iOS సహా దశల్లో అంతటా చాలా భాగం గొప్ప ఫోటో ప్రదర్శన అప్లికేషన్ కాదని చెప్పారు దాల్చలేదు. భాగస్వామ్య – Google ఫోటోలు ఆఫర్లు జగన్ మరియు వీడియో గురవుతాడు నిర్వహణా డైనమిక్ సరళిలో వ్యూహం, అది సులభంగా అవసరం పేరు ఒక కార్యాలయం ఉంది ప్రతిదీ భావిస్తారు. దాదాపు ఖచ్చితంగా, మీరు కుడి విన్నారు. వాటా చిత్రాలు ఒక సాధారణ కలగలుపు చేయడానికి […]

Social Media

Recent Posts

Categories